K. V. Santhana Gopal " Vishnu Sahasranamam , Sankshepa Ramayanam , Lakshmi Narasimhasthakam , Venkateswara Gadyam "
K. V. Santhana Gopal " Vishnu Sahasranamam , Sankshepa Ramayanam , Lakshmi Narasimhasthakam , Venkateswara Gadyam "

K. V. Santhana Gopal " Vishnu Sahasranamam , Sankshepa Ramayanam , Lakshmi Narasimhasthakam , Venkateswara Gadyam "

EMI / Columbia

Regular price Rs. 1,350.00 Sale

Vinyl Record Condition

  • Pre-owned
  • Mint condition 90%